Náš tým

Rada Jakub

 Technik ochrany obyvatelstva                                                                                                     

  Telefon: +420 776 882 991

  E-mail: jakub.rada@hitradio.cz

Holub Jan

 Velitel jednotky

 Telefon: +420 728 436 670

 E-mail:

Jasanská Andrea

 Velitel družstva

 Telefon:

 Email:

Kalivodová Martina

 Zástupce velitele jednotky, velitel družstva

 Telefon:

 Email:

Jirkovský Robert

 Strojník

 Telefon:

 Email:

Skřivanová Aurelie

 Hasič, starostka obce

 Telefon:

 Email: starosta@ovesnekladruby.cz

Kalivoda Vladimír

 Hasič

 Telefon:

 Email:

Skřivan Kamil

Hasič

Telefon:

Email:

Juhas Radek

Hasič

Telefon:

Email: